21 551 wniosków o świadczenie „Dobry start” złożyli krakowianie od początku lipca. Urzędnicy rozpatrzyli 7506 wniosków, kilkaset wymaga uzupełnienia. 19 lipca przygotowana zostanie pierwsza lista świadczeń do wypłaty. Celem programu jest wsparcie rodzin z dziećmi w ponoszeniu wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego 2018/2019.

Wsparcie polega na przyznaniu raz w roku świadczenia w wysokości 300 zł na każde dziecko w wieku szkolnym, niezależnie od wysokości dochodów uzyskiwanych przez rodzinę. Należy we wniosku podać informację o szkole, do której będzie uczęszczać dziecko od 1 września br.

Wniosek o przyznanie świadczenia „Dobry start” można składać:

- od 1 lipca 2018 r do 30 listopada 2018 r. – drogą elektroniczną:

- za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej Alior Bank SA, Bank Millennium SA, Bank Pekao SA, Bank Pocztowy SA, Bank Polskiej Spółdzielczości SA oraz wybrane zrzeszone Banki Spółdzielcze, Credit Agricole Bank Polska SA, Getin Noble Bank SA, ING Bank Śląski SA, mBank SA, Nest Bank S.A, PKO Bank Polski SA (oraz Inteligo), SGB-Bank SA oraz wybrane zrzeszone Banki Spółdzielcze, możliwość składania wniosku będzie dostępna niebawem również w Banku BGŻ BNP Paribas, najlepiej sprawdzić to logując się na konto w swoim banku,

- przez Internet (dla osób posiadających tzw. profil zaufany ePUAP lub podpis elektroniczny) za pomocą portalu EMPATIA prowadzonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: wnioski.mpips.gov.pl.

- od 1 sierpnia 2018 r. do 30 listopada 2018 r. – w formie papierowej, w siedzibie Wydziału Spraw Społecznych, przy ul. Stachowicza 18, od poniedziałku do piątku w godz. 7.40 – 18.00 oraz os. Zgody 2 od poniedziałku do piątku, w godz. 7.40 – 15.30. Ponadto wnioski będą przyjmowane również w innych lokalizacjach Urzędu Miasta, w tym w galeriach handlowych (Bonarka, Bronowice, Serenada). Wnioski o świadczenie „Dobry start” będą również przyjmowane w dwóch filiach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, w Młodzieżowych Domach Kultury i w 7 innych lokalizacjach (filie bibliotek miejskich, miejskie instytucje kultury).

Dokładny wykaz punktów przyjęcia wniosków zostanie udostępniony na stronie www.sprawyspoleczne.krakow.pl. Pisemne wnioski będzie można przesyłać również listownie na adres: Urząd Miasta Krakowa, Wydział Spraw Społecznych, ul. Stachowicza 18 30-103 Kraków.

WAŻNE! Wnioski złożone w formie papierowej nie będą przyjmowane przed 1 sierpnia 2018 r.

W sytuacji wniosków złożonych wraz ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami, w lipcu i sierpniu 2018 roku – wypłata świadczenia nastąpi najpóźniej do 30 września 2018 r.

W przypadku wniosków złożonych wraz ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami, w okresie od września do listopada 2018 r. – wypłata świadczenia nastąpi w terminie 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Powyższe terminy dotyczą prawidłowo wypełnionych i kompletnych wniosków. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości we wniosku, Urząd wezwie wnioskodawcę do poprawienia lub uzupełnienia wniosku. Wezwanie wydłuża termin rozpatrzenia sprawy.

Wniosek o świadczenie dobry start może złożyć:
- rodzic dziecka
- opiekun faktyczny (czyli osoba, która faktycznie opiekuje się dzieckiem i wystąpiła do sądu opiekuńczego z wnioskiem o    przysposobienie dziecka)
- opiekun prawny
- osoba ucząca się, czyli:
- pełnoletnia osoba ucząca się w szkole, niepozostająca na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony

lub

- osoba usamodzielniana (o której mowa w art. 140 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej)

Świadczenie „Dobry start” przysługuje do ukończenia:

- 20. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się, a także w przypadku gdy dziecko lub osoba ucząca się ukończyła 20. rok życia przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 20 lat
- 24. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności, a także w przypadku gdy dziecko lub osoba ucząca się ukończyła 24 rok życia przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 24 lat (w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności).

Przyznanie świadczenia „Dobry start” nie wymaga wydania decyzji. Informację o przyznaniu świadczenia mieszkańcy otrzymają w wiadomości e-mail (o ile we wniosku zostanie wskazany adres poczty elektronicznej) lub w Urzędzie.

Drogą listową będą przesłane jedynie wezwanie o uzupełnienie braków we wniosku, decyzja o odmowie przyznania świadczenia „Dobry start” i rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego świadczenia.

Dokładne informacje można znaleźć na stronie www.bip.krakow.pl.

Zapraszamy do skorzystania ze strony Wydziału Spraw Społecznych www.sprawyspoleczne.krakow.pl, gdzie znajdują się bieżące informacje na temat przyjmowania i wypłacania wszystkich świadczeń.