Uczniowie ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi będą mieli dostęp do opieki medycznej poza godzinami pracy pielęgniarki szkolnej zatrudnianej przez NFZ. 3 września Zakład Opiekuńczo–Leczniczy w Krakowie rozpocznie realizację zadania pn. „Opieka koordynowana” w 12 szkołach i placówkach specjalnych w mieście, do których uczęszcza łącznie 1 674 dzieci. Porozumienie o współpracy w tej sprawie podpisali w magistracie prezydent Krakowa Jacek Majchrowski i dr n. med. Janusz Czekaj – dyrektor naczelny ZOL-u.

- Postanowiliśmy, że w tych szkołach i placówkach, gdzie uczęszczają dzieci niepełnosprawne zatrudnić pielęgniarki z ZOL-u, żeby sprawowały tam opiekę. Mam nadzieję, że da to efekt oczekiwany przez wszystkich zainteresowanych – powiedział prezydent Krakowa Jacek Majchrowski.

- Genezą pomysłu organizacji „opieki koordynowanej” był brak wystarczającej opieki sprawowanej przez pielęgniarki zatrudniane przez NFZ. Głównym celem zadania będzie zagwarantowanie dostępu do świadczeń zdrowotnych w systemie całodobowym. Zadanie będzie realizowane przez pielęgniarki i ratowników medycznych. Dołożymy wszelkich starań, żeby jakość opieki była na jak najwyższym poziomie – podkreśliła zastępca dyrektora ZOL-u ds. pielęgniarstwa Anna Kliś-Kalinowska.

Podjęte działania mają na celu zwiększenie dostępności i jednoczesne zabezpieczenie opieki medycznej uczniom ze specjalnych szkół i placówek, poprzez udzielanie świadczeń zdrowotnych przez wykwalifikowany personel medyczny Zakładu Opiekuńczo–Leczniczego, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami - Gmina Miejska Kraków.

Wskazane szkoły i placówki zapewniają edukację i terapię dzieciom i młodzieży z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym oraz głębokim. Ponadto uczniowie tych placówek są dziećmi z niepełnosprawnością sprzężoną, w tym z zespołem Downa, autyzmem oraz innymi poważnymi schorzeniami takimi jak: epilepsja, dziecięce porażenie mózgowe, cukrzyca, niedosłuch, opóźnienia i zaburzenia mowy, nadpobudliwość psychoruchowa oraz zaburzenia emocjonalne.

Realizacja zadania rozpocznie się w roku bieżącym i będzie kontynuowana w roku 2019.

 

Podpisanie Listu intencyjnego

Wykaz szkół, w których Zakład Opiekuńczo–Leczniczy będzie realizował zadanie pn. „Opieka koordynowana”:

 1. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 im. Jana Matejki, ul. Barska 45;
 2. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczego nr 2 im. Janusza Korczaka, ul. Jana Zamoyskiego 100;
 3. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego, ul. Praska 64;
 4. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 4, ul. Hieronima Wietora 7;
 5. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 6 im. Jana Pawła II, ul. Niecała 8;
 6. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy pn. „Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych”, ul. Spadochroniarzy 1;
 7. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących im. Włodzimierza Dolańskiego, ul. Tyniecka 6;
 8. Zespół Szkół i Placówek Specjalnych, ul. Aleksandra Lubomirskiego 21;
 9. Zespół Szkół Specjalnych nr 4 im. Jana Brzechwy, ul. Zakątek 2;
 10. Zespół Szkół Specjalnych nr 6 im. Józefa Joteyko, ul. Tadeusza Ptaszyckiego 9;
 11. Zespół Szkół Specjalnych nr 11, ul. Adolfa Dygasińskiego 25;
 12. Zespół Szkół Specjalnych nr 14 im. prof. dr Marii Grzegorzewskiej, os. Sportowe 28.

Miasto Kraków podkreśla, że podejmuje od lat działania w zakresie poprawy dostępności do opieki medycznej w samorządowych szkołach i placówkach. Jednym z przykładów jest pilotażowy „Program wyrównania dostępności do opieki zdrowotnej w miejscu nauczania i wychowania na terenie Miasta Krakowa” w celu uzupełnienia godzin pracy pielęgniarek szkolnych realizujących świadczenia zdrowotne finansowane przez NFZ. Realizacja programu podniosła poziom bezpieczeństwa zdrowotnego dzieci uczęszczających do wybranych placówek oraz spotkała się z dużym uznaniem zarówno ze strony pielęgniarek jak i dyrektorów szkół. W związku z tym, program jest realizowany corocznie w ramach kolejnych edycji Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia „Zdrowy Kraków”. 

Miasto Kraków informuje, że w 2017 roku na terenie 190 szkół i placówek samorządowych funkcjonowało 180 gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej. W ramach subwencji z roku 2017 doposażono 157 gabinetów profilaktyki zdrowotnej w samorządowych szkołach i placówkach, których dyrektorzy złożyli wnioski na łączną kwotę 628 413,27 złotych. 34 gabinety stomatologiczne w szkołach realizowały programy polityki zdrowotnej finansowane przez Gminę Miejską Kraków oraz programy profilaktyczne finansowane z innych źródeł.

W latach 2016-2017 z „Programu profilaktyki próchnicy u dzieci” skorzystało łącznie 6 414 uczniów w 43 szkołach i placówkach, natomiast z programów profilaktycznych finansowanych z innych źródeł, w ramach których realizowano świadczenia stomatologiczne, uczestniczyło 12 694 dzieci w 43 szkołach i placówkach. W 2018 roku Gmina Miejska Kraków zawarła dodatkowo umowę z dwoma świadczeniodawcami na łączną kwotę 210 000 zł na realizację „Programu profilaktyki próchnicy u dzieci”, dzięki którym dzieci z jedenastu szkół i placówek korzystają z wizyt u lekarzy stomatologów - informuje Miasto

W ramach Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia „Zdrowy Kraków 2016-2018” realizowane są programy: prewencji otyłości, cukrzycy typu 2, nadciśnienia i miażdżycy, profilaktyki astmy i chorób alergicznych młodzieży szkolnej, wyrównywania dostępności opieki zdrowotnej w miejscu nauczania i wychowania na terenie Krakowa, profilaktyki następstw dysplazji stawów biodrowych, wad postawy, szczepień ochronnych przeciw grypie po 65. roku życia, program zdrowotny w zakresie prewencji i wykrywania chorób układu krążenia, program profilaktyki zakażeń meningokokowych dla dzieci w wieku od 12 do 24 miesięcy, program profilaktyki zakażeń pneumokokowych dla dzieci w wieku 0-3 lat, program profilaktyki próchnicy u dzieci, program profilaktyki i terapii dzieci z autyzmem, program profilaktyki głębokich, nawracających zaburzeń psychicznych.

W 2016 roku Gmina Miejska Kraków przeznaczyła kwotę 779 636,26 zł na zakupy inwestycyjne dla potrzeb Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie. Kolejnym zadaniem inwestycyjnym zrealizowanym w roku 2016 było „Utworzenie Centrum Opieki Wyręczającej dla Przewlekle i Nieuleczalnie Chorych Dzieci” przy ul. Odmętowej. Na ten cel przeznaczono kwotę 500 000 zł. W 2017 roku nowy sprzęt zyskał Szpital Miejski Specjalistyczny im. Narutowicza. W tym roku Gmina Miejska Kraków zaplanowała środki w wysokości 1 400 000 zł na dofinansowanie przebudowy oddziału dziecięcego szpitala im. Narutowicza - wylicza Miasto.

W 2017 roku profilaktyczną opieką zdrowotną w gabinetach profilaktyki zdrowotnej funkcjonujących w samorządowych szkołach i placówkach na terenie Gminy Miejskiej Kraków, finansowanej ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, oraz ze środków Gminy Miejskiej Kraków objętych było łącznie 74 815 uczniów, z czego 2 529 to uczniowie niepełnosprawni- poinformował magistrat.