25 kwietnia uruchomiony został serwis rekrutacyjny Omikron – i rozpoczął się nabór do szkół ponadpodstawowych: liceów ogólnokształcących, techników i szkół branżowych I stopnia. Kandydaci mogą składać wnioski o przyjęcie do pierwszej klasy. W serwisie można zapoznać się z ofertą szkół, w tym z liczbą miejsc i specyfiką oddziałów, oraz dokonać wyboru. Na podjęcie decyzji młodzi krakowianie mają czas do 10 czerwca.

Gmina Miejska Kraków prowadzi 79 szkół ponadpodstawowych: 37 liceów ogólnokształcących, 22 technika oraz 20 branżowych szkół I stopnia. O miejsce w pierwszej klasie będą się w tym roku ubiegać absolwenci gimnazjów (ok. 6250 uczniów) oraz absolwenci ośmioletnich szkół podstawowych (liczniejsi, ok. 7100 uczniów) – tzw. podwójny rocznik. Kraków przygotowywał się do tegorocznego naboru od dawna – w samorządowych szkołach na uczniów czeka prawie 19 tys. miejsc (prawie 10 tys. w liceach, ponad 6,6 tys. w technikach i ponad 2,7 tys. w branżówkach).

Warto pamiętać, że nabór prowadzą też niesamorządowe szkoły publiczne i odbywa się on na tych samych zasadach co w szkołach samorządowych. Łącznie więc młodzi krakowianie mają do wyboru oddziały w 123 krakowskich szkołach samorządowych i niesamorządowych (w tym w 70 liceach, 27 technikach, 26 branżówkach).

Tegoroczna rekrutacja jest przeprowadzana odrębnie dla absolwentów gimnazjów i dla absolwentów ośmioletnich podstawówek. Ci pierwsi są przyjmowani do trzyletnich liceów, czteroletnich techników i trzyletnich branżówek, a drudzy – idący już nowym systemem edukacji – do czteroletnich liceów, pięcioletnich techników i trzyletnich branżówek.

W serwisie rekrutacyjnym krakow.e-omikron.pl kandydaci i ich rodzice zapoznają się z ofertą szkół, kryteriami i zasadami punktacji, wypełnią także wniosek rekrutacyjny.

We wniosku o przyjęcie uczeń może wskazać dowolną liczbę szkół, a w nich dowolną liczbę oddziałów klasy pierwszej. Dlaczego warto to zrobić? Wybór większej liczby szkół i oddziałów (grup rekrutacyjnych), o zróżnicowanej popularności wśród kandydatów, zwiększa szanse na pozytywny wynik rekrutacji. Trzeba jednak pamiętać o tym, że we wniosku liczy się kolejność wskazanych oddziałów (grup), dlatego powinna być ona zgodna z preferencjami kandydata – na pierwszym miejscu dajemy więc to, na czym nam najbardziej zależy, i tak dalej.

Najwygodniej jest wypełnić wniosek rekrutacyjny w formie elektronicznej w serwisie. Umożliwia to śledzenie kolejnych etapów procesu rekrutacji oraz otrzymywanie informacji o jej wynikach. Wniosek można też wypełnić w formie papierowej – wystarczy wydrukować jego formularz z systemu rekrutacyjnego lub pobrać go w szkole.

Wniosek rekrutacyjny, wypełniony i zapisany w systemie rekrutacyjnym, należy wydrukować, opatrzyć podpisem rodziców lub prawnych opiekunów kandydata i złożyć w szkole pierwszego wyboru (zajmującej pierwsze miejsce na liście wyborów).

Ważne terminy:

  • 25 kwietnia – 10 czerwca – składanie wniosków o przyjęcie do szkoły (nie dotyczy szkół i oddziałów sportowych i mistrzostwa sportowego oraz szkół i oddziałów dwujęzycznych)
  • 25 kwietnia – 16 maja – składanie wniosków o przyjęcie do szkół z oddziałami sportowymi, oddziałami mistrzostwa sportowego i oddziałami dwujęzycznymi (termin ten obowiązuje także, gdy oddział sportowy, mistrzostwa sportowego lub oddział dwujęzyczny nie jest wskazany we wniosku rekrutacyjnym na pierwszym miejscu na liście wybieranych szkół)
  • 20–27 maja – próby sprawności fizycznej dla kandydatów do oddziałów sportowych i mistrzostwa sportowego oraz sprawdziany kompetencji językowych dla kandydatów do oddziałów dwujęzycznych – terminy ustalają szkolne komisje rekrutacyjne
  • 3 czerwca godz. 12.00 – ogłoszenie list kandydatów, którzy zaliczyli pozytywnie ww. sprawdziany i próby
  • 21–25 czerwca – uzupełnienie wniosków o przyjęcie do szkół o kopie lub oryginały świadectwa ukończenia gimnazjów lub ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu ósmoklasisty
  • 28 czerwca godz. 12.00 – ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia do szkół
  • do 3 lipca – szkoły prowadzące kształcenie zawodowe wydają kandydatom skierowania na badania lekarskie
  • do 9 lipca – potwierdzenie woli podjęcia nauki w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany przez złożenie w niej oryginałów świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, a w technikach i branżowych szkołach I stopnia także zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu
  • 10 lipca godz. 12.00 – ogłoszenie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkół