Od początku kwietnia na terenie Gminy Miejskiej Kraków obowiązuje już wyższa dotacja dla publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych – prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż samorząd. Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Krakowa podjętą 24 stycznia 2018 r. stawka ta została podniesiona ze 115 do 120 proc. Dzięki temu rośnie liczba miejsc w publicznych przedszkolach niesamorządowych, tzw. za złotówkę.

Zgodnie z nową uchwałą nr XCIII/2434/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na otrzymywanie przez publiczne i niepubliczne przedszkola, szkoły podstawowe, w których zorganizowano oddział przedszkolny oraz inne formy wychowania przedszkolnego, prowadzone na terenie Gminy Miejskiej Kraków przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Miejska Kraków, dotacji w wysokości wyższej niż określona w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. Woj. Małop. z 2018 r. poz. 929) począwszy od kwietnia 2018 r. do kolejnej aktualizacji podstawowej kwoty dotacji publiczne przedszkola i oddziały przedszkolne w publicznych szkołach podstawowych, będą otrzymywały z budżetu Gminy Miejskiej Kraków dotację w wysokości 120 proc. podstawowej dotacji dla przedszkoli, tj. odpowiednio: 1024,88 zł i 568,75 zł miesięcznie na każde dziecko.

Miasto się pochwaliło, że kwota jest o 100 zł wyższa niż średnioroczna miesięczna kwota dotacji w 2017 roku, która wynosiła w przedszkolu 922 zł miesięcznie na dziecko.

Niesamorządowe publiczne przedszkola, tzw. za złotówkę, w istotny sposób uzupełniają samorządową sieć przedszkolną. Podniesienie dotacji według miasta ma rzeczywisty wpływ na rozwój tych placówek, a tym samym wzrost liczby miejsc przedszkolnych. Wystarczy przypomnieć, że od grudnia 2015 roku, kiedy Rada Miasta Krakowa wprowadziła stawkę dotacji w wysokości 115 proc., liczba takich placówek wzrosła z 18 do 73, a liczba uczęszczających do nich dzieci zwiększyła się do ponad 5 tysięcy.

W przedszkolach publicznych prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne w marcu tego roku uczyło się 5551 dzieci, a w przedszkolach niepublicznych – 7903 dzieci.