Organizacje pozarządowe prowadzące działalność na rzecz dzieci i młodzieży, obejmującą wychowanie, edukację, wypoczynek, leczenie lub opiekę nad małoletnimi, mają obowiązek stosować ustawę o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczości na tle seksualnym. Przepisy te wymagają, żeby organizator takiej działalności sprawdził, czy osoba zatrudniona lub dopuszczona do pracy z małoletnimi figuruje w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym (RSTPS).

Ustawa z 16 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz.U. poz. 862, z późn. zm.), która zobowiązuje pracodawcę lub innego organizatora działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem lub opieką nad małoletnimi do sprawdzenia, czy dane osoby zatrudnianej lub dopuszczonej do takiej działalności są zamieszczone w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym (RSTPS). Sankcją za niewypełnienie tego obowiązku jest kara aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 1000 zł.

Tryb, sposób i zakres uzyskiwania i udostępniania informacji z Rejestru z dostępem ograniczonym oraz sposób zakładania konta użytkownika regulują przepisy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 31 lipca 2017 r. (Dz.U. poz. 1561