Miasto Kraków otwiera się na relacje międzykulturowe. Realizuje tym samym program, który wspiera postawy tolerancji i przyjaznego nastawienia do osób o innej narodowości.

 „Otwarty Kraków” to program, który wdraża i realizuje politykę otwartości miasta na przedstawicieli mniejszości narodowych i etnicznych oraz cudzoziemców. Jego celem jest budowanie wśród krakowian poczucia solidarności, świadomości, a także wiedzy odnoszącej się do kultury i obyczajów osób innej narodowości. Skupia się na kształtowaniu postawy otwartej, tolerancyjnej wobec osób różniących się kulturowo, a także nastawiony jest na rozwiązywanie problemów, które występują wśród wspólnot społecznych związanych z funkcjonowaniem wielokulturowości.

- Chcemy, by program ukazał zjawiska imigracji i relacji międzykulturowych jako szansę, nowe możliwości. Zależy nam na odpowiednim przygotowaniu krakowian do reakcji na możliwy intensywniejszy napływ cudzoziemców – mówi Mateusz Płoskonka, Dyrektor Biura Miejskiego Ośrodka Wspierania Inicjatyw Społecznych w Krakowie.

W ramach „Otwarty Kraków” przygotowywane i rozwijane są mechanizmy, dzięki którym zapewniana jest cudzoziemcom kompleksowa obsługa zarówno w urzędach, jak i instytucjach publicznych. Ma także na celu stworzenie dla wszystkich mieszkańców warunki uczestnictwa w życiu miasta i regionu.

Program skierowany jest do: mieszkańców, cudzoziemców, mniejszości narodowych i etnicznych, organizacji pozarządowych oraz administracji publicznej. Realizowany jest przez Biuro Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych, a pieczę nad nim sprawuje Referat ds. Partycypacji Społecznej i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

Szczegółowe informacje dostępne na stronie: www.otwarty.krakow.pl  oraz www.facebook.com/OtwartyKrakow/