W związku ze złożeniem w środę (4.04.2018) w Urzędzie Miasta Krakowa podpisów zawartych pod petycją „STOP dla zabudowy Wzgórza świętej Bronisławy” władze Krakowa poinformowały, że rozpowszechniana w ostatnich tygodniach przez niektóre media informacja, zgodnie z którą na skutek podjęcia prac nad nowym planem miejscowym, nastąpi „zabetonowanie Wzgórza św. Bronisławy”, jest całkowicie nieprawdziwa i wprowadza opinię publiczną w błąd.

W ostatnich tygodniach w mediach pojawiły się informacje o prowadzonych pracach planistycznych, które mają doprowadzić do sytuacji, w której na stoku Wzgórza św. Bronisławy pojawi się zabudowa mieszkaniowa, w tym także zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna na terenach, gdzie taka zabudowa jest niemożliwa. A ponadto teren nowej zabudowy obejmie łącznie ok. 5 hektarów terenów zielonych.

Miasto wyjaśnia, że uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzania planu miejscowego obszaru „Zwierzyniec – Księcia Józefa” dotyczy obszaru miasta o łącznej powierzchni ponad 16 hektarów - jednakże w znacznej mierze dotyczy terenów już zainwestowanych albo terenów, które pozostaną niezabudowane. Jej celem jest umożliwienie rozbudowy Muzeum Historycznego Miasta Krakowa – Domu Zwierzynieckiego, zagospodarowania Cmentarza Wojennego Glinnik, aktualizację zasad ochrony terenów cennych przyrodniczo, aktualizacja funkcji przeznaczenia terenów w związku z dokonaną w 2014 r. zmianą ustaleń studium.

Miasto poinformowało, że zgodnie z wytycznymi studium jedynie 12 dotychczas niezabudowanych działek, o łącznej powierzchni 2,6 ha, zostało wskazane pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Co więcej, działki te położone są wzdłuż ul. Księcia Józefa (10 działek) i ul. Wodociągowej (dwie działki, które dotychczas nie były objęte ustaleniami żadnego obowiązującego planu miejscowego). W związku z tym rozpowszechniania przez niektóre media informacja zgodnie z którą na skutek podjęcia prac miejscowych nad nowym planem, nastąpi „zabetonowanie Wzgórza św. Bronisławy”, jest całkowicie nieprawdziwa. Dla terenów, dla których w studium został ustalony kierunek zagospodarowania przestrzennego pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, dokument polityki planistycznej gminy ustalił parametry zabudowy i zagospodarowania terenu: wysokość zabudowy do dziewięciu metrów przy równoczesnym zachowaniu wskaźnika terenu biologicznie czynnego w wielkości co najmniej 70 proc. Nieprawdziwa jest również informacja według miasta, pojawiająca się w ostatnim czasie w mediach, zgodnie z którą na terenach tych będzie możliwe powstanie budynków mieszkalnych wielorodzinnych. Ustalenia studium są w tym zakresie precyzyjne i wykluczają możliwość powstania takich budynków w terenach położonych wzdłuż ul. Księcia Józefa czy ul. Wodociągowej.