Jeszcze tylko do środy, 10 lipca w Wydziale Planowania Przestrzennego przy ul. Sarego 4 trwa wyłożenie do publicznego wglądu dwóch projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: „Osiedle Podwawelskie” i „Czyżyny - os. Dywizjonu 303 i 2 Pułku Lotniczego”. Każdy, kto chciałby wnieść swoje uwagi do propozycji planistów może to zrobić jeszcze w lipcu.

Plan miejscowy dla obszaru „Osiedle Podwawelskie” będzie miał charakter porządkujący i pozwoli na ochronę istniejącego układu urbanistycznego osiedla poprzez zabezpieczenie go przed niepożądanym w tym rejonie dogęszczeniem zabudowy. Planiści chcą, aby zapisy dokumentu umożliwiły właściwe kształtowanie przestrzeni publicznych, w tym zieleni urządzonej. Prace nad sporządzeniem projektu planu prowadzone są przez wykonawcę zewnętrznego - Krajowy Instytut Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa w Krakowie. Termin składania uwag do planu mija 31 lipca.

Plan „Czyżyny - os. Dywizjonu 303 i 2 Pułku Lotniczego” to obejmuje on ponad 130 ha. Zakres opracowania obejmuje obszar z wyłączeniem terenów objętych sporządzanym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Dla wybranych obszarów przyrodniczych miasta Krakowa”. Plan umożliwi powstrzymanie dalszych niekorzystnych zjawisk przestrzennych, jakie mogą nastąpić w wyniku indywidualnych decyzji administracyjnych, a także stworzy warunki do uporządkowania obszaru. Celem planu jest również wzmocnienie ochrony cennych kulturowo obiektów i obszarów związanych z dawnym lotniskiem, a także wsparcie procesu rehabilitacji zabudowy wielkopłytowej. Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 24 lipca.

Projekty planów znajdują się na stronie www.bip.krakow.pl, w zakładce „Plany sporządzane”. Uwagi należy własnoręcznie podpisane z podaniem imienia i nazwiska i adresu lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Uwagi można składać:

  • na piśmie w Urzędzie Miasta Krakowa w Punktach Obsługi Mieszkańców (stanowiska informacyjno-podawcze),
  • drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Krakowa, Biuro Planowania Przestrzennego, ul. Józefa Sarego 4, 31-047 Kraków,
  • drogą elektroniczną: za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP lub w postaci elektronicznej, opatrzone bezpiecznym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym.