Podejrzany poszukiwany jest na podstawie listu gończego wydanego przez Małopolski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Krakowie w związku z naruszeniem art. 55 ust. 1 i 3 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, tj. za przywóz na terytorium Polski znacznej ilości środków odurzających. Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia wydał wobec Adriana Gurgula postanowienie o zastosowaniu środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania.