Regulamin Serwisu internetowego Kraków DlaWas.info prowadzonego pod adresem w Internecie: krakow.dlawas.info 
wersja nr 1, aktualna od dnia: 11-05-2016

Postanowienia ogólne Regulaminu.

1. Treść niniejszego Regulaminu [Regulamin], określa ogólne warunki, rodzaje i zakres świadczonych usług nieodpłatnych i odpłatnych oraz zasady korzystania i funkcjonowania Serwisu, w szczególności prawa i obowiązki Usługodawcy oraz Użytkowników.
2. Postanowienia Regulaminu wraz z przepisami prawa obowiązującego na terytorium RP, w sposób wyłączny określają prawa i obowiązki Użytkownika, a także prawa, obowiązki oraz zakres odpowiedzialności Usługodawcy.
3. Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.
4. Regulamin został sporządzony na podstawie: 
a) Ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014 poz. 827) [przepisów Ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014 poz. 827) nie stosuje się do umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa, jeżeli konsument jest zobowiązany do zapłaty kwoty nieprzekraczającej pięćdziesięciu złotych, obejmując implementację Dyrektywy 2011/83/UE uchwalonej przez Unię Europejską 25 października 2011r. i zmiany w prawie od 25.12.2014r.
b) Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002 nr 144 poz.1204 z późn.zm.). 
c) Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964 nr 16 poz.93 
z późn.zm.).
d) Ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.1994 nr 24 poz.83 z późn.zm.).
e) Ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004, 
nr 171, poz. 1800 z późn.zm.).
f) Ustawy z dnia 17 listopada 1964r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U.1964 nr 43 poz.296 z późn.zm.). 
5. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Użytkownika będącego konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
6. Usługodawca udostępnia Użytkownikowi Regulamin przed zawarciem umowy o świadczenie Usług. Użytkownik nie jest związany tymi postanowieniami Regulaminu, które nie zostały udostępnione w ten sposób. Usługodawca umożliwia Użytkownikowi bezpłatne pozyskanie, odtworzenie i utrwalenie Regulaminu w każdym czasie. Egzemplarz do pobrania znajduje się na stronie internetowej: krakow.dlawas.info/regulamin/ 
7. Regulamin podzielony jest na części normujące zasady funkcjonowania - elementy Serwisu.
8. Korzystanie z oferty Serwisu w sposób czynny oznacza akceptację Regulaminu w aktualnym brzmieniu. Akceptacja Regulaminu odbywa się poprzez zaznaczenie opcji na stronie internetowej podczas rejestracji nowego konta Użytkownika.
9. Językiem Regulaminu i umów związanych korzystaniem z Serwisu jest język polski.
10. Kontakt z obsługą techniczną, informatyczną i administracyjną Serwisu jest możliwy drogą elektroniczną, nie wymaga rejestracji, wymaga natomiast podania przez Użytkownika adresu e-mail dla komunikacji zwrotnej: krakow@dlawas.info
11. Kopiowanie, modyfikowanie, dystrybucja, wyświetlanie publiczne, przedrukowywanie, licencjonowanie, sprzedaż, wymiana, przekazywanie materiałów 
i danych pochodzących z Serwisu lub jego składników podlega ochronie w myśl Ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.1994 nr 24 poz.83 z późn.zm.) i jest bez pisemnej zgody Usługodawcy – bezwarunkowo zabronione.
12. Wszelkie logo, znaki towarowe, nazwy produktów, firmy, itp. użyte w Serwisie należą odpowiednio do ich właścicieli lub uprawnionych i są umieszczone za zgodą tych podmiotów lub w celu wyłącznie informacyjnym.

Definicje pojęć użytych w Regulaminie.

1. Bilet – produkt potwierdzający zawarcie umowy sprzedaży przez Użytkownika z Organizatorem uprawniające Użytkownika lub osoby przez niego wskazanej do udziału w Wydarzeniu dotyczący: widowiska kulturalnego, rozrywkowego, sportowe go lub innego podobnego, realizowanego przez Organizatora.
2. Internet - sieci publiczna w rozumieniu Ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004, nr 171, poz. 1800 z późn.zm.).
3. Koszt Biletu – kwota, jaką Użytkownik uiszcza za Bilet, zawierająca cenę brutto oraz koszt dostawy, o ile Bilet nie jest generowany w formie elektronicznie albo odbierany osobiście.
4. Konsument - należy przez to rozumieć osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 
5. Konto – to wydzielona przestrzeń pamięci w systemie informatycznym opisana unikalnymi: loginem i hasłem, dostępna wraz z systemem umożliwiającym korzystanie z usług Serwisu. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Użytkownika, który ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Każdy Użytkownik ma prawo do utworzenia jednego Konta Użytkownika. Użytkownik ma prawo do zgłoszenia żądania usunięcia swojego Konta Użytkownika w każdym czasie. Zakładanie fikcyjnych Kont, po uprzednim wezwaniu Użytkownika do zaprzestania naruszeń, może skutkować rozwiązaniem Umowy na korzystanie z usług Serwisu, co jest jednoznaczne z usunięciem Konta z Serwisu. 
6. Kup teraz (przycisk na stronie internetowej Serwisu) – aktywacja przycisku oznacza złożenie Zamówienia z obowiązkiem zapłaty.
7. Modelka/Hostessa – osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, udostępniająca w Serwisie swój wizerunek i inne treści w ramach Konta.
8. Newsletter - zawiera informacje o Serwisie oraz informacje marketingowe, jest przesyłany drogą elektroniczną za dobrowolną i odwoływalną zgodą Użytkownikom.
9. Obiekt – miejsce, w którym odbywa się Wydarzenie.
10. Oferta Serwisu, to usługi świadczone w ramach Serwisu. Usługodawca stale dokłada należytej staranności, aby oferta Serwisu była opisana poprawnie, aktualnie i zgodnie ze stanem faktycznym. W razie wystąpienia sytuacji, w której jej elementy nie będą czasowo dostępne, umieszczona zostanie odpowiednia adnotacja na stronie internetowej Serwisu. Produktom mogą towarzyszyć usługi dodatkowe w postaci np. wysyłki. Oferta Serwisu zawiera wyłącznie usługi wolne od wad fizycznych i prawnych oraz legalnie wprowadzone do obrotu na rynek RP.
11. Oprogramowanie – należy przez to rozumieć utwór w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.1994 nr 24 poz.83 z późn.zm.), będący oprogramowaniem komputerowym (aplikacją), umożliwiający dostęp i korzystanie z funkcjonalności Serwisu. Każdorazowo Oprogramowanie tworzone jest dla określonego urządzenia i działa tylko na nim 
w określonych wymaganiach technicznych.
12. Organizator – Podmiot organizujący Wydarzenie. Jest to podmiot odpowiedzialny za prawidłową organizację Wydarzenia. Do Organizatorów należą w szczególności: kluby muzyczne i rozrywkowe, kluby sportowe, domy kultury, kina, teatry, muzea. Dane Organizatora są ujawniane przez złożeniem Zamówienia na Bilet.
13. Produkt – przedmiot, usługa bądź prawo, które mogą być przedmiotem Zamówienia w ramach Serwisu.
14. Profil – wydzielona przestrzeń w Serwisie dostępne po zalogowaniu się (podaniu loginu oraz hasła), w którym zalogowany tam Użytkownik może wprowadzić oraz modyfikować swoje dane osobowe i inne informacje.
15. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa Kodeks cywilny przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
16. Regulamin – należy przez to rozumieć aktualną treść niniejszego Regulaminu.
17. Restaurator - Podmiot zajmujący się zawodowo świadczeniem usług z zakresu gastronomii.
18. Serwis – strony internetowe dostępne pod adresem krakow.dlawas.info
19. System Serwisu – to zespół współpracujących ze sobą urządzeń, programów, procedur przetwarzania informacji i narzędzi programowych zastosowanych w celu przetwarzania danych.
20. Umowa na korzystanie z usług Serwisu, to umowa świadczenia usług w rozumieniu Kodeksu cywilnego zawierana między Usługodawcą a Użytkownikiem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość. Świadczenie usług rozpoczyna się od chwili poprawnej rejestracji w Serwisie. Warunki tej umowy określa Regulamin oraz obowiązujące prawo polskie.
21. Umowa sprzedaży Biletu – umowa sprzedaży Biletu zawarta na odległość pomiędzy Użytkownikiem a Organizatorem. 
22. Umowa sprzedaży z Restauratorem - umowa sprzedaży Produktu w postaci dań, napojów, artykułów spożywczych oraz cateringu, usług przedsiębiorstw dostawczych i cateringu zawarta na odległość pomiędzy Użytkownikiem a Restauratorem.
23. Usługodawca (Serwisu) – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa Kodeks cywilny przyznaje zdolność prawną, prowadząca działalność w zakresie Produktów oferowanych poprzez Serwis. Dane Usługodawcy Serwisu ( i jednocześnie Właściciela Serwisu).
24. Utwór - wizerunek lub treści mające charakter utworu w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.1994 nr 24 poz.83 z późn.zm.).
25. Użytkownik – osoba lub jednostka organizacyjna posiadająca aktywne Konto w Serwisie posiadająca status konsumenta albo przedsiębiorcy. Użytkownikiem jest również osoba lub jednostka organizacyjna, która czynnie korzysta z Oferty Serwisu. Użytkownikiem może być również osoba małoletnia oraz osoba pełnoletnia nie posiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, w rozumieniu Kodeksu cywilnego, pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego na dokonanie rejestracji w Serwisie oraz akceptację niniejszego Regulaminu. W przypadku odwołania ww. zgody przez przedstawiciela ustawowego na którykolwiek z warunków Regulaminu lub uczestnictwo takiego Użytkownika w Serwisie, Użytkownik zobowiązany jest do natychmiastowego usunięcia Konta oraz zawiadomienia Usługodawcy o odwołaniu ww. zgody przez przedstawiciela ustawowego.
26. Wydarzenie - widowisko kulturalne, rozrywkowe, sportowe lub inne podobne, realizowane przez Organizatora, za które odpowiada Ogranizator.
27. Zamawiam (przycisk na stronie internetowej Serwisu) - aktywacja przycisku oznacza złożenie Zamówienia.
28. Zamówienie – należy przez to rozumieć złożone w Serwisie przez Użytkownika oświadczenie woli wyboru Produktu i Usługodawcy w celu zawarcia umowy o świadczenie Produktów (usług Serwisu). Zamówienia składać można 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok. Zamówienia są realizowane z zasady na terytorium RP.

Realizacja usług Serwisu.

1. Usługodawca zapewnia, iż dołoży należytej staranności, aby strona internetowa 
oraz system świadczenia usług działały w sposób ciągły i bezawaryjnie.
2. Usługodawca dokłada należytej staranności celem świadczenia usług najwyższej jakości.
3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia działalności marketingowej na stronach internetowych Serwisu, poprzez umieszczanie np. bannerów, reklam multimedialnych itp. własnych usług lub usług parterów marketingowych Serwisu.
4. Usługodawca nie odpowiada za niedostosowanie przez Użytkownika systemu informatycznego do wymagań systemu informatycznego Serwisu, w szczególności konfiguracji komputera albo przeglądarki internetowej, jednakowoż System Serwisu ma charakter responsywny. Do korzystania z Serwisu niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika aktywnego połączenia do sieci Internet oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www, komputera osobistego lub urządzenia mobilnego.
5. Usługodawca jest podmiotem uprawnionym do prowadzenia Serwisu, stanowiącego w szczególności narzędzie służące usługodawcom zewnętrznym (np. Restauratorom lub Organizatorom) przedstawianiu ofert Produktów oraz ich wyboru przez Użytkowników. Usługodawca umożliwia Użytkownikowi złożenie Zamówienia na Produkty oferowane przez Usługodawców, o ile nie jest wymagana akceptacja postanowień odrębnych regulaminów. Świadczenie Produktów odbywa się pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, na podstawie przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Usługodawcę. Usługodawca Serwisu nie jest zatem ani usługodawcą ani usługobiorcą Produktów lecz pośrednikiem świadczącym usługi dostępu do Serwisu w powyższym zakresie. Miejscem zawarcia takiej umowy jest miejsce siedziby lub zamieszkania Usługodawcy.
6. Posiadanie własnego Konta i Profilu w Serwisie jak i dodawanie komentarzy, artykułów, wydarzeń, i zapoznawanie się z materiałami umieszczonymi w Serwisie jest dobrowolne i bezpłatne, poza wyraźnie wskazanymi usługami odpłatnymi.
7. Do zawarcia umowy o świadczenie usług dostępu do Serwisu pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą dochodzi w sytuacji pomyślnego zakończenia procesu rejestracji i założenia Konta. Umowa ta zostaje zawarta na czas nieokreślony. Użytkownik może w każdym momencie wypowiedzieć Umowę na korzystanie z usług Serwisu bez podawania przyczyny w sposób opisany w Regulaminie. Rozwiązanie takiej umowy następuje z chwilą usunięcia Konta.
8. W przypadku gdy Usługodawcą danego Produktu, jest inny podmiot niż Usługodawca Serwisu, strona Produktu w Serwisie wskazuje dane Usługodawcy wraz z adresem kontaktowym.
9. Usługodawca świadczy swoje usługi w szczególności w następujący sposób:
a) nieodpłatne udostępnianie wszelkiego rodzaju informacji o zasięgu regionalnym i krajowym, 
b) pośrednictwo w zawieraniu umowy sprzedaży pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą oferującym Produkty w postaci dań, napojów, artykułów spożywczych oraz cateringu, usług przedsiębiorstw dostawczych i cateringu,
c) pośredniczenie w zawieraniu umowy sprzedaży pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą oferującym Produkty w postaci Biletów na wszelkiego rodzaju Wydarzenia, 
d) udostępnia możliwość dodawania wydarzeń, 
e) udostępnia możliwość dodawania hostess i modelek, 
f) udostępnia możliwość dodawania ogłoszeń lokalnych, 
g) udostępnia możliwość dodawania podmiotów do katalogu firm,
h) udostępnia możliwość publikacji reklam w Serwisie,
i) udostępniania możliwość udziału w konkursach.

Procedura rejestracji w Serwisie.

1. Podstawą korzystania z Produktów Serwisu jest zaakceptowanie przez Użytkownika warunków Regulaminu (lub regulaminów dodatkowych jeżeli występują przy usługach zewnętrznych), jak i wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie podanych danych osobowych oraz dokonanie rejestracji.
2. Rejestracja polega na poprawnym wypełnieniu wymaganych pól formularza rejestracji znajdującego się pod właściwym adresem w Serwisie. Wskutek poprawnej rejestracji tworzone jest Konto.
3. Podczas procesu rejestracji Użytkownik ma obowiązek podania wyłącznie prawdziwych i zgodnych ze stanem faktycznym danych.
4. Celem dokonania rejestracji w Serwisie, Użytkownik zostanie poproszony o wyrażenie odrębnej zgody na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (Dz.U.1997, nr 133, poz. 883 z późn. zm.) oraz wyrażenie zgody na akceptację Polityki Prywatności. Niewyrażenie powyższych zgód uniemożliwia ukończenie procesu rejestracji i korzystanie z usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu, dla których wymagane jest posiadanie Konta.
5. Poprzez wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Użytkownik wyraża także zgodę na ich prezentację na Profilu.
6. Przed dokonaniem Rejestracji Użytkownik potwierdza, iż w pełni zaznajomił się z treścią Regulaminu i Polityki Prywatności oraz akceptuje wszelkie ich postanowienia ((lub regulaminów dodatkowych jeżeli występują przy usługach zewnętrznych) bez zastrzeżeń. 
7. W przypadku zmiany danych Użytkownik ma obowiązek powiadomić o tym Usługodawcę w celu aktualizacji albo użyć odnośnika otrzymanego drogą elektroniczną celem dezaktywacji usług świadczonych przez Serwis. 
8. Informacje, o których mowa powyżej, służą identyfikacji Użytkownika przez Serwis i Oprogramowanie oraz umożliwiają korzystanie z Serwisu.
9. W procesie Rejestracji, jak i korzystaniu z usług świadczonych w ramach Serwisu jak i później w każdym czasie Użytkownik może wyrazić ponadto zgodę na otrzymywanie Newslettera. Użytkownik może w każdej chwili bez podawania przyczyny zrezygnować z ich otrzymywania poprzez wysłanie Usługodawcy drogą elektroniczną oświadczenia o rezygnacji z otrzymywania Newslettera lub po zalogowaniu się do Konta – poprzez użycie odnośnika zatytułowanego: „Kliknij aby zrezygnować z otrzymywania Newslettera“ lub poprzez użycie odnośnika znajdującego się samym Newsletterze.
10. Użytkownik może korzystać z Produktów oferowanych w ramach Serwisu poprzez zarejestrowanie się lub zalogowanie się przez swoje konto na Facebooku (udostępniany przez Facebook, Inc.) lub konta posiadanego w innych mediach społecznościowych, np. Google+ (udostępniany przez Google, Inc.). W takim przypadku Użytkownik zostanie poproszony o wyrażenie dodatkowej osobnej zgody na przekazanie i przetwarzanie swoich danych osobowych z konta Facebook/innego serwisu społecznościowego, wskazanych przy udostępnieniu tej opcji rejestracji/logowania z konta Facebook/innego serwisu społecznościowego.

Zasady sprzedaży (zamawiania) produktów żywnościowych online.

1. Użytkownik może składać Zamówienia na Produkty w postaci dań, napojów, artykułów spożywczych oraz cateringu, usług przedsiębiorstw dostawczych i cateringu w godzinach dostawy podanych przed danego Restauratora w ofercie umieszczonej w Serwisie. 
2. Dostępne Produkty, informacje dotyczące Restauratora, koszt i warunki dostawy, szczegóły dotyczące Zamówienia oraz sposoby i terminy płatności określone są każdorazowo w ofercie danego Restauratora umieszczonej w Serwisie.
3. Użytkownik składa Zamówienie na Produkty oferowane przez danego Restauratora za pośrednictwem Serwisu wybierając z jego menu dane Produkty i dodając je do Zamówienia poprzez użycie przycisku na stronie internetowej „Dodaj do zamówienia”.
4. Następnie aktywując przycisk „Złóż zamówienie” Użytkownik zostanie poproszony o podanie pełnych danych, niezbędnych do prawidłowego złożenia Zamówienia oraz o wyrażenie odrębnej zgody na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (Dz.U.1997, nr 133, poz. 883 z późn. zm.) oraz wyrażenie zgody na akceptację Polityki Prywatności i Regulaminu lub regulaminów dodatkowych Restauratora. Niewyrażenie powyższych zgód uniemożliwia ukończenie procesu składania Zamówienia. 
5. Do momentu aktywacji przycisku „Kup teraz” Użytkownik może sprawdzić i zmienić wprowadzone przez siebie dane oraz wybrane Produkty z menu Restauratora.
6. Aktywując przycisk „Kup teraz” Użytkownik składa wiążące Zamówienie, tym samym zobowiązuje się do zapłaty za wybrane Produkty.
7. Użytkownik finalizuje proces kupna Produktów poprzez aktywację przycisku „Płacę” w jednym z dostępnych sposobów płatności.
8. Kwotę należności wynikającą z Zamówienia należy uiścić w całości niezwłocznie po dokonaniu Zamówienia.
9. Do zawarcia Umowy sprzedaży z Restauratorem dochodzi pod warunkiem potwierdzenia realizacji Zamówienia przez Usługodawcę. Potwierdzenie nastąpi poprzez wysłanie przez Usługodawcę wiadomości drogą elektroniczną na adres e-mail Użytkownika podany przez niego podczas składania Zamówienia. Wiadomość ta zawiera dane dotyczące Zamówienia lub inne dodatkowe informacje. 
10. Pragniemy poinformować, iż w przypadku powstania wątpliwości w zakresie prawdziwości danych niezbędnych do złożenia Zamówienia podanych przez Użytkownika podczas procesu składania Zamówienia, Usługodawca lub Restaurator może w celu potwierdzenia złożonego Zamówienia skontaktować się telefonicznie lub drogę elektroniczną z Użytkownikiem lub nie przyjąć Zamówienia do realizacji. W przypadku braku potwierdzenia danych Użytkownika albo nieprzyjęcia Zamówienia do realizacji Umowa sprzedaży nie zostaje zawarta a Restaurator nie jest zobowiązany do dostarczenia Produktu Użytkownikowi.
11. Produkty dostarcza wyłącznie Restaurator lub podmioty z nim współpracujące. W przypadku wszelkich problemów z dostawą należy kontaktować się bezpośrednio z Restauratorem. 
12. W przypadku złożenia Zamówienia prosimy o obecność w godzinach dostawy w miejscu wskazanym do doręczenia Produktów przez Restauratora. Ponadto Użytkownik jest zobowiązany do przyjęcia Produktów w ramach złożonego Zamówienia podczas podanego przez Restauratora czasu dostawy albo przez Użytkownika, albo przez osobę wybraną przez niego do odebrania Produktu. Jeśli Produkt nie może być dostarczony do Użytkownika albo do osoby wybranej przez niego do odbioru, Użytkownik poniesie koszty przesyłki zwrotnej danego Produktu.
13. W przypadku nieprzyjęcia Zamówienia przez Usługodawcę lub jego automatycznego odrzucenia, dokonana płatność za Zamówienie jest zwracana Użytkownikowi na jego rachunek bankowy wskazany w trakcie procesu składania Zamówienia w terminie siedmiu dni od dnia nieprzyjęcia/odrzucenia Zamówienia, o ile Użytkownik skorzystał z udostępnionego sposobu płatności za pomocą operatora PayU.
14. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014 poz. 827) w przypadku Umowy sprzedaży z Restauratorem prawo odstąpienia nie przysługuje.

Zasady sprzedaży Biletów online.

1. Informacje dotyczące Organizatora oraz Wydarzenia, na które Użytkownik może kupić Bilet, sposoby i terminy płatności, opcje i koszty dostawy oraz formy i rodzaje Biletów są dostępne każdorazowo w Serwisie lub na stronie internetowej Organizatora.
2. Użytkownik może w ramach jednego Zamówienia kupić ilość Biletów, która jest wskazana w informacji o danym Wydarzeniu. 
3. Użytkownik składa Zamówienie na Bilet wybierając Wydarzenie, w którym uczestnictwem jest zainteresowany używając przycisku „Zamawiam”.
4. Następnie aktywując przycisk „Złóż zamówienie” Użytkownik zostanie poproszony o podanie pełnych danych, niezbędnych do prawidłowego złożenia Zamówienia oraz o wyrażenie odrębnej zgody na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (Dz.U.1997, nr 133, poz. 883 z późn. zm.) oraz wyrażenie zgody na akceptację Polityki Prywatności i Regulaminu lub regulaminów dodatkowych Organizatora. Niewyrażenie powyższych zgód uniemożliwia ukończenie procesu składania Zamówienia. 
5. W poszczególnych przypadkach warunki uczestnictwa w danym Wydarzeniu lub zasady korzystania z Obiektu mogą być określone w dodatkowych regulaminach, w szczególności w regulaminie Organizatora lub właściciela/zarządcy Obiektu. W takiej sytuacji Serwis udostępni Użytkownikowi regulamin Organizatora lub właściciela/zarządcy Obiektu na stronie danego Wydarzenia lub wskaże odnośnik odsyłający albo informację o stronie internetowej Organizatora lub właściciela/zarządcy Obiektu. 
6. Do momentu aktywacji przycisku „Kup teraz” Użytkownik może sprawdzić i zmienić wprowadzone przez siebie dane.
7. Aktywując przycisk „Kup teraz” Użytkownik zobowiązuje się do zapłaty za Bilet i tym samym składa Zamówienie.
8. Użytkownik finalizuje proces kupna Biletu poprzez aktywację przycisku „Płacę” w jednym z dostępnych sposobów płatności.
9. Kwotę należności wynikającą z Zamówienia należy uiścić w całości niezwłocznie po dokonaniu Zamówienia, nie później jednak niż w ciągu trzech dni. Brak zapłaty za Bilet w tym terminie zostanie uznany za odstąpienie od Zamówienia przez Użytkownika i zostanie ono automatycznie anulowane.
10. W przypadku anulowania Zamówienia, nie ma możliwości jego przywrócenia. W takiej sytuacji jest możliwe złożenie nowego Zamówienia. Usługodawca nie może zagwarantować dostępności Biletów, które zostały wybrane podczas poprzedniego procesu składania Zamówienia. 
11. Do zawarcia Umowy sprzedaży Biletu dochodzi pod warunkiem potwierdzenia realizacji Zamówienia przez Usługodawcę. Potwierdzenie takie następuje poprzez wysłanie wiadomości drogą elektroniczną na adres e-mail Użytkownika podany przez niego podczas składania Zamówienia. Wiadomość ta zawiera dane dotyczące Zamówienia, Bilet oraz informacje dodatkowe.
12. Bilet jest elektronicznie generowany i stanowi potwierdzenie zawarcia Umowy sprzedaży Biletu. Użytkownik otrzymując potwierdzenie otrzymania realizacji Zamówienia, otrzymuje odnośnik służący do wygenerowania Biletu albo Bilet jako załącznik w formie pliku PDF. W celu jego wydrukowania Użytkownik musi mieć możliwość otwierania dokumentu w tym formacie (w tym posiadanie odpowiedniego Oprogramowania). Bilet należy wydrukować w sposób czytelny w całości wraz z kodem kreskowym. 
13. W przypadku możliwości odbioru osobistego Biletu, informacja taka oraz warunki odbioru będą każdorazowo wskazane w opisie danego Wydarzenia.
14. Bilet uprawnia do jednorazowego wejścia na Wydarzenie wskazanej na nim liczbie osób (Bilet na okaziciela) lub osobom imiennie na nim wskazanym (Bilet imienny). W przypadku braku informacji na Bilecie o liczbie osób, które mogą jednorazowo wejść na Wydarzenie, Bilet uprawnia do wejścia tylko jedną osobę.
15. Usługodawca nie gwarantuje, iż w sytuacji zaprzestania sprzedaży Biletów na Wydarzenia przez Organizatora, Bilety zostaną dostarczone wszystkim Użytkownikom, którzy dokonali płatności za nie. W sytuacji nieotrzymania przez Użytkownika zapłaconego Biletu, Usługodawca zwraca Koszt Biletu.
16. Usługodawca nie jest Organizatorem Wydarzenia, lecz jedynie pośredniczy w sprzedaży Biletów na Wydarzenia realizowane przez Organizatora. 
17. Bilet kupiony poprzez Serwis nie uprawnia do zwrotu pieniędzy ani do zamiany na inny Bilet. Z wyłączeniem sytuacji odwołania, zmiany daty lub miejsca odbycia Wydarzenia. W takim przypadku Użytkownik może wymienić Bilet na inny lub otrzymać zwrot Kosztu Biletu na zasadach określonych poniżej.
18. W przypadku uzyskania od Organizatora informacji o odwołaniu, zmianie programu, czasu lub miejsca Wydarzenia, Usługodawca poinformuje o tym fakcie Użytkowników poprzez umieszczenie odpowiedniej informacji w Serwisie lub poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres Użytkownika podany podczas składania Zamówienia. 
19. W celu uzyskania zwrotu pieniędzy, Użytkownik zobowiązany jest do przesłania informacji na adres poczty elektronicznej e-mail i podanie danych do zwrotu. W przypadku odbioru osobistego Biletu należy odesłać ponadto na adres Administratora oryginał Biletu.
20. Użytkownik ma możliwość zwrotu Biletu na odwołane Wydarzenie w ciągu siedmiu dni od daty podania w Serwisie informacji o tym fakcie. W przypadku przesłania Biletu pocztą dla zachowania terminu określonego w zdaniu poprzedzającym liczy się dzień jego nadania przez Użytkownika na adres wskazany pocztą elektroniczną w odpowiedzi na zgłoszenie reklamacyjne. 
21. Zwrot pieniędzy za zakup Biletu nastąpi przelewem na rachunek bankowy lub w drodze zwrotu na kartę kredytową Użytkownika, w zależności od wybranego sposobu płatności, niezwłocznie, nie później jednak niż terminie siedmiu dni od daty otrzymania wszystkich danych do zwrotu.
22. Organizator może ustalić inne niż określone w niniejszym paragrafie warunki dokonywania zwrotu Biletów w przypadku odwołania, zmiany daty, programu i miejsca odbycia Wydarzenia. W tym przypadku informacje te zostaną podane podczas procesu składania Zamówienia. 
23. W sytuacji uszkodzenia lub zagubienia Biletu odebranego osobiście Użytkownik może zwrócić się do Serwisu z prośbą o wystawienie duplikatu Biletu. W takim przypadku pierwotny Bilet zostanie anulowany. W celu otrzymania duplikatu Biletu Użytkownik powinien skontaktować się w tej sprawie bezpośrednio z Organizatorem na adres kontaktowy podany w opisie Wydarzenia. 
24. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014 poz. 827) w przypadku Umowy sprzedaży Biletu prawo odstąpienia nie przysługuje.
25. Organizator może weryfikować dane zawarte na Bilecie imiennym zakupionym za pośrednictwem Serwisu z danymi dysponenta tego Biletu w zakresie ich zgodności. Organizator może w razie jakichkolwiek wątpliwości co do tejże zgodności żądać okazania przez dysponenta Biletu dokumentu tożsamości celem dokonania weryfikacji. W sytuacji stwierdzenia, iż dane zawarte na Bilecie różnią się od danych dysponenta Biletu, Organizator ma prawo odmówić wpuszczenia takiej osoby na Wydarzenie.

Zasady dodawania hostess/modelek.

1. Serwis umożliwia Modelkom/Hostessom nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktów z innymi Użytkownikami, stworzenie własnej galerii związanej z fotomodelingiem oraz publikowanie i udostępnianie treści w ramach Konta.
2. Umieszczenie wizerunku i treści dotyczących danych osobowych oraz pozostałych treści w Serwisie w ramach zakładki Modelki i Hostessy wymaga rejestracji w Serwisie, a następnie podanie danych osobowych oraz pozostałych informacji i użycia przycisku „Pokaż mnie w galerii”. 
3. Hostessa/Modelka nie ponosi żadnych opłat z tytułu umieszczenia wizerunku i treści w Serwisie. Dopiero chęć skorzystania z opcji płatnych, w szczególności opcji premium wymaga dokonania uiszczenia zapłaty.
4. Modelka/Hostessa umieszczając w Serwisie wizerunek (np. swoje zdjęcie) lub inne treści wyraża zgodę na wgląd w te treści przez Użytkowników oraz Usługodawcę. W przypadku umieszczenia w Serwisie wizerunku lub treści mających charakter utworu w rozumieniu prawa autorskiego Modelka/Hostessa udziela Usługodawcy nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo, terytorialnie i ilościowo licencji do wykorzystywania udostępnionych Utworów do potrzeb świadczenia usług w Serwisie, jak i jego reklamy i promocji na następujących polach eksploatacji znanych w chwili udzielania licencji Administratorowi, w szczególności: 
a) utrwalania i zwielokrotniania dowolną techniką, wprowadzania do obrotu w tym do Internetu lub elektronicznego udostępniania na żądanie, 
b) publicznego wyświetlenia, odtworzenia oraz nadawania i reemitowania, a także publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, 
c) wykorzystania materiałów w całości lub we fragmentach, wraz z prawem łączenia ich z innymi materiałami, 
d) umieszczania materiałów w bazach danych Serwisu, wykorzystania materiałów w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób do promocji i reklamy Serwisu, 
e) prezentacji utworów w innych serwisach partnerskich.
f) wraz z udzieleniem licencji na Utwory na Serwis przechodzi prawo do wykonywania praw zależnych oraz udzielania zezwoleń na wykonywanie przedmiotowych praw na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa jest powyżej i w zakresie tu opisanym.
5. Modelka/Hostessa oświadcza, iż posiada przed umieszczeniem Utworu w Serwisie prawa autorskie majątkowe do niego.
6. Modelka/Hostessa oświadcza, że udzielenie licencji i wykorzystanie Utworów nie będzie stanowiło naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności ich majątkowych lub osobistych praw autorskich, jak również dóbr osobistych. Wyłączną odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich z tytułu naruszenia przez Modelkę/Hostessę praw opisanych powyżej w związku z udzieleniem licencji ponosi Modelka/Hostessa.
7. Udzielenie licencji w zakresie wskazanym powyżej następuje z chwilą umieszczenia Utworów w Serwisie poprzez użycie przycisku „Pokaż mnie w galerii”.
8. Hostessa/Modelka zrzeka się ponadto wszelkich roszczeń w stosunku do Usługodawcy w przypadku ich wykorzystania, w tym kopiowania w celach związanych z działalnością Serwisu oraz usunięciem z Serwisu w przypadku, gdy naruszają jakiekolwiek dobra osób trzecich lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym autorskiego.

Płatności.

1. Ceny podane w Serwisie na zamieszczone Produkty są wyrażone w złotych polskich (PLN).
2. Cena podana przy Produkcie zawiera wszelkie podatki, w szczególności podatek od towarów i usług (VAT) według aktualnie obowiązującej stawki. Cena nie zawiera kosztów ewentualnej dostawy, które ponosi Użytkownik. System płatności Serwisu nie zawiera domyślnych odpłatnych opcji dodatkowych.
3. Cenniki poszczególnych Produktów (w tym usług) mogą być uregulowane w osobnym dokumencie, choć z zasady są zamieszczane na bieżąco w Serwisie.
4. Płatności za usługi świadczone przez Usługodawcę dokonywane są za pośrednictwem Systemu PayU, tj. systemu umożliwiającego dokonywanie płatności za pośrednictwem Serwisu payu.pl – internetowego serwisu prowadzonego przez PayU Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, numer NIP 7792308495, REGON 300523444, kapitał zakładowy 4 000 000 PLN, kapitał wpłacony 4 000 000 PLN po adresem www.payu.pl , w ramach jednego lub większej ilości udostępnionych Usługodawcy następujących modułów:
a) modułu płatności dokonywanych w drodze przelewów elektronicznych, lub 
b) modułu płatności dokonywanych w drodze przelewów tradycyjnych, lub
c) modułu płatności dokonywanych przy użyciu kart płatniczych. 
Regulamin PayU w wersji do pobrania znajduje się pod adresem: http://www.payu.pl/pliki-do-pobrania
5. Użytkownik powinien dokonać płatności w terminie siedmiu dni od chwili złożenia Zamówienia. Po upływie powyższego terminu Zamówienie zostanie anulowane.
6. Usługodawca stosuje najwyższe standardy bezpieczeństwa w odniesieniu do danych związanych z dokonywanymi transakcjami, z tytułu których Użytkownicy dokonują płatności za pośrednictwem PayU. Wszelkie dane Użytkownika przesyłane Usługodawcy za pośrednictwem Internetu w celu złożenia i realizacji Zamówienia są szyfrowane i chronione za pomocą bezpiecznego protokołu SSL.
7. O ile jest istnieje możliwość wystawienia faktury VAT, opcja taka będzie dostępna w procesie składania Zamówienia. W przypadku wyboru przez Użytkownika wystawienia faktury za kupiony Produkt wyraża on zgodę na przesłanie faktury, duplikatów tych faktur oraz ich korekt w formie elektronicznej przez Usługodawcę na adres poczty elektronicznej wskazany podczas procesu Zamówienia.

Licencje.

1. W przypadku zaakceptowania Regulaminu oraz stosownie do dodatkowych regulaminów (jeżeli takie występują w module), a także pobrania i zainstalowania odpowiedniego do Produktów i Urządzenia Oprogramowania Usługodawca, który na podstawie odrębnych umów uprawniony jest do korzystania z autorskich praw majątkowych do tego Oprogramowania, udziela Użytkownikowi prawo do nieodpłatnego korzystania z niego (licencja) bez ograniczeń terytorialnych na następujących polach eksploatacji:
a) wprowadzanie do pamięci komputera lub urządzenia Użytkownika,
b) użycie jednej kopii Oprogramowania na jednym urządzeniu Użytkownika.
2. Licencja udzielona przez Usługodawcę uprawnia Użytkownika wyłącznie do określonych funkcji Oprogramowania i korzystania z Serwisu.
3. Użytkownik na podstawie udzielonej licencji w szczególności nie jest uprawniony do:
a) rozpowszechniania ani udostępniania w jakikolwiek sposób pobranych danych stanowiących element Serwisu lub Oprogramowania na rzecz osób trzecich, 
b) pobierania lub zwielokrotniania danych, stanowiących element strony www lub oprogramowania, do których przysługują Ustawodawcy wyłączne prawa autorskie, dla celów innych niż realizacja zawartych umów w ramach Serwisu, w szczególności dla potrzeb osób trzecich;
c) rozpowszechniania, zwielokrotniania, kopiowania, udostępniania, dzierżawienia na rzecz osób trzecich danych zawartych w Serwisie bez względu na formę;
d) udzielania sublicencji;
e) dokonywania dekompilacji, deasemblacji, modyfikacji i inżynierii wstecznej danych stanowiących element strony www oraz oprogramowania.
4. Licencja powyższa ma charakter niewyłączny i niezbywalny.
5. Licencja poniższa nie dotyczy modułu Modelka/Hostessa.
6. Wszelkie treści opublikowane przez Użytkowników w Serwisie są wyłącznie ich własnością, stanowiskiem i ich opiniami, a nie własnością, 
stanowiskiem, opinią Usługodawców.
7. Użytkownik zamieszczając treści w Serwisie niniejszym udziela Usługodawcy bezpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej czasowo lub terytorialnie licencji na korzystanie z treści umieszczonych wraz z prawem do dokonywania zmian, modyfikacji lub albo przeróbek w zakresie nienaruszającym ich oryginalnej treści 
i formy oraz nieobniżającym jakości pierwotnego przekazu, na następujących polach eksploatacji: w zakresie utrwalania i zwielokrotniania w całości lub w wybranych przez Usługodawcę częściach – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy, 
w tym techniką cyfrową; w zakresie rozpowszechniania treści w całości lub 
w wybranych przez Usługodawcę częściach w sposób inny niż określony wcześniej, tj. poprzez publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnienie w całości lub w wybranych przez Usługodawcę częściach w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, np. w Internecie.
8. Usługodawca jest uprawniony także do udzielania sublicencji osobom trzecim na co Użytkownik wyraża zgodę.
9. W przypadku zgłoszenia przez osobę trzecią roszczeń względem opublikowanych przez Użytkownika treści, Użytkownik, który je opublikował, jest zobowiązany do złożenia w formie pisemnej oświadczenia w nieprzekraczalnym terminie siedmiu dni o: posiadaniu praw autorskich do tych materiałów lub licencji i potwierdzeniu udzielenia zgody Usługodawcy na ich umieszczenie w Serwisie oraz ich wykorzystanie zgodne z Regulaminem.
10. W przypadku udowodnienia przez osobę trzecią roszczeń względem opublikowanych przez Użytkownika treści, materiałów lub linków objętych prawem autorskim, zostaną one niezwłocznie i bezwarunkowo usunięte z Serwisu, z adnotacją: „Usunięto z uwagi na uzasadnione żądanie osoby trzeciej.”

Zastrzeżenia dodatkowe.

1. Zabronione bezwarunkowo jest umieszczanie w Serwisie, a także przekazywanie za jego pośrednictwem materiałów i treści sprzecznych z obowiązującym prawem polskim, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami i „netykietą”; materiałów i treści: wulgarnych, obscenicznych, pornograficznych i erotycznych, powszechnie uznawanych za obraźliwe, naruszających dobra osobiste innych osób, nawołujących i nakłaniających do popełnienia przestępstwa, propagujących przemoc, rasizm i nagannych moralnie. W razie stwierdzenia takiego przypadku Usługodawca niezwłocznie zawiadomi odpowiednie organy ścigania.
2. Zabronione bezwarunkowo jest umieszczanie w Serwisie ogłoszeń: erotycznych, towarzyskich i matrymonialnych, a także niedozwolonych przez polskie prawo reklam: hazardu, alkoholu, wyrobów tytoniowych, narkotyków lub zabronionych środków o podobnym działaniu, leków na receptę oraz innych zabronionych prawem polskim lub międzynarodowym.
3. Zabronione bezwarunkowo jest umieszczanie w Serwisie odnośników do stron zewnętrznych zawierających materiały wymienione powyżej.
4. Zabronione bezwarunkowo jest wykorzystywanie materiałów i danych uzyskanych z Serwisu dotyczących i obejmujących Użytkowników w celach komercyjnych, w szczególności działania polegające na wysyłaniu niechcianej informacji handlowej.
5. Zabronione bezwarunkowo są wszelkie działania naruszające prywatność Użytkowników i Usługodawców.
6. Usługodawca zastrzega sobie bezwarunkowe prawo do zablokowania i/lub usunięcia Konta, wpisu, danych zawierających treści sprzeczne z Regulaminem lub obowiązującym w RP prawem. 

Prawo do odstąpienia.

1. Na podstawie obowiązującego prawa, jeżeli Usługodawca i Użytkownik nie umówili się inaczej, prawo do zwrotu nie obejmuje umów:
a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
h) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
i) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
j) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
k) zawartej w drodze aukcji publicznej;
l) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; 
m) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
2. Jeżeli prawo do odstąpienia w przypadku usługi z Oferty Serwisu przysługuje, to w przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość Użytkownik odpowiada tylko za wszelkie zmniejszenie wartości towarów wynikające z obchodzenia się 
z Produktami w sposób inny niż konieczny do stwierdzenia charakteru, cech 
i funkcjonowania Produktów.
3. W przypadku skorzystania z prawa do odstąpienia, Produkt zwracany Użytkownik powinien odesłać na własny koszt na adres Usługodawcy; do przesyłki prosimy dołączyć oświadczenie o odstąpieniu zamieszczone (wzór) pod adresem internetowym: http://krakow.dlawas.info/files/9419/odstąpienie-wzor.doc oraz nr konta do zwrotu.
4. W ciągu dwóch dni roboczych od otrzymania zwrotu dokonane będzie sprawdzenie Produktu i zwrotu. Po otrzymaniu korygującego dokumentu fiskalnego, 
w ciągu siedmiu dni roboczych, dokonany zostanie zwrot zapłaty kwoty obejmującej wszelkie kwoty wpłacone w związku z umową, niezależnie od podstawy ich zapłaty (włącznie z kosztem najtańszej wysyłki zwrotnej do Usługodawcy), na wskazane przez zwracającego konto bankowe.
5. W razie odstąpienia od Umowy sprzedaży jest ona uważana za niezawartą, 
a Użytkownik jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony umowy świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. W razie jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.

Postępowanie reklamacyjne.

1. Usługodawca ma obowiązek dostarczenia Produktu/usługi bez wad. Usługodawca jest odpowiedzialny względem Użytkownika, jeżeli dostarczony Produkt/usługa ma wadę fizyczną lub prawną. W przypadku niezgodności Produktu z Umową sprzedaży Użytkownikowi przysługuje prawo złożenia reklamacji bezpośrednio do Usługodawcy.
2. Użytkownicy posiadają prawo do składania reklamacji dotyczących Oferty Serwisu korzystając z rękojmi za wady lub gwarancji (jeżeli jest zapewniona). Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży czy wymiany, naprawy, obniżenia ceny wadliwego Produktu lub zwrotu ceny są podstawowymi prawami Użytkownika otrzymującego Produkt z wadą fizyczną lub prawną.
3. Czas na zgłoszenie wady Produktu wynosi dwa lata.
4. Ewentualną reklamację należy złożyć w formie pisemnej na adres Usługodawcy w postaci pisma, skanu lub zdjęcia pisma. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko lub firmę oraz adres Reklamującego, zakres reklamacji, szczegóły reklamacji, podpis Reklamującego. Wzór pisma reklamacyjnego do pobrania tutaj znajdującego się pod adresem internetowym: http://krakow.dlawas.info/files/9419/formularz-reklamacyjny.doc
5. Usługodawca nie musi zwracać pełnej ceny zakupu lub obniżać ceny Produktu tylko, gdy dokona niezwłocznej wymiany, bądź jego naprawy.
6. Okres domniemania wystąpienia wady w źle wykonanym Produkcie wynosi jeden rok. Usługodawca ma obowiązek udowodnić Użytkownikowi, że wada wynika 
z jego winy np. ze złego użytkowania.
7. Reklamację rozpatruje Usługodawca w terminie: czternastu dni od dnia otrzymania zwrotu Produktu wadliwego i jeśli w tym czasie Usługodawca nie ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego, przyjmuje się, że reklamację uznał. Usługodawca informuje Reklamującego o swojej decyzji w sprawie reklamacji pocztą tradycyjną lub elektroniczną.

Postanowienia uzupełniające.

1. Użytkownik ma prawo w każdym czasie wypowiedzieć Umowy na korzystanie z usług Serwisu, poprzez złożenie drogą elektroniczną, wysłanie listem poleconym lub dostarczenie osobiście na adres siedziby Usługodawcy oświadczenia o wypowiedzeniu umowy dostępu do Serwisu.
2. Po otrzymaniu przez Usługodawcę oświadczenia o wypowiedzeniu Umowa na korzystanie z usług Serwisu Konto zostaje usunięte.
3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu lub cennika w każdym czasie i dowolnym zakresie. Użytkownicy zostaną powiadomieni o zmianach na stronie internetowej albo podczas logowania na Konto i zapewniona im będzie możliwość ustosunkowania się do planowanych zmian w terminie przynajmniej czternastu dni przed wejściem ich w życie. Żadna zmiana Regulaminu nie działa wstecz.
4. Do Umów zawartych przed zmianą Regulaminu lub cennika stosuje się zapisy wersji Regulaminu lub cennika obowiązujących w chwili złożenia poprawnego Zamówienia przez Użytkownika.
5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zakończenia funkcjonowania Serwisu wobec wystąpienia uzasadnionej przyczyny, która uniemożliwi jego działalność - 
w terminie trzydziestu dni od jej wystąpienia - przy braku możliwości jej usunięcia. Informacja o zdarzeniu zostanie podana niezwłocznie na stronie głównej Serwisu.
6. Usługodawca ma prawo dokonywać czasowych przerw w dostępie do Systemu Serwisu w celu przeprowadzenia prac konserwacyjnych lub uaktualnień, a ponadto w celu wymiany, rozbudowy lub konfiguracji sprzętu lub oprogramowania służących do realizacji usług. W związku z powyższym, nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne przerwy w działaniu Serwisu, wynikające z konieczności rozbudowy, zmiany konfiguracji lub wymiany sprzętu i oprogramowania. 
7. Wszelkie spory wynikające ze stosowania Regulaminu oraz powstałe w związku 
z wykonywaniem umów pomiędzy Usługodawcami a Użytkownikami będą rozstrzygane przez powszechny sąd właściwy rzeczowo i miejscowo wg odpowiednich przepisów Ustawy z dnia 17 listopada 1964r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U.1964 nr 43 poz.296 z późn.zm.). 
8. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Serwisu z dniem: 11-05-2016.
Zamknij [X]