Dzisiaj (5 kwietnia) rozpoczęto tzw. dialog konkurencyjny, w czasie którego przez 40 dni zainteresowane podmioty będą mogły składać wnioski w sprawie budowy linii tramwajowej od ul. Meissnera do Mistrzejowic. Przedmiotem dialogu będzie szczegółowy podział zadań i ryzyk oraz ustalenie zasad współpracy (w tym zakres i standardy utrzymania) – informuje Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu.

ZIKiT w planach chce zaprosić do udziału w postępowaniu trzech wykonawców, którzy spełnią warunki. Jeżeli liczba wykonawców, którzy je spełnią, będzie mniejsza lub równa 3, wtedy podejmie decyzje o zaproszeniu do udziału w dialogu konkurencyjnym wszystkich wykonawców, bez przeprowadzenia kwalifikacji punktowej wniosków (z zastrzeżeniem możliwości unieważnienia postępowania na podst. art. 93 ust. 1d ustawy PZP). Przewidywany okres prowadzenia dialogu wyniesie około 15 miesięcy.

Przedmiotem zamówienia jest budowa linii tramwajowej KST, etap IV w Krakowie (od ul. Meissnera do Mistrzejowic), realizowana w formule partnerstwa publiczno-prywatnego, a następnie jej utrzymanie w okresie trwania umowy. W ramach realizacji projektu partner prywatny zobowiąże się do zaprojektowania, wybudowania, sfinansowania i utrzymania wytworzonej infrastruktury.

Celem projektu jest wybudowanie nowego odcinka sieci tramwajowej tworzącego korytarz łączący istniejące elementy sieci tramwajowej przy zachowaniu odpowiedniej prędkości komunikacyjnej, tj. nie niższej niż 24 km/h (wraz z czasem postoju na przystankach). Przewidywany okres, na który zostanie zawarta umowa PPP wynosi niespełna 24 lata (1,5 roku – projektowanie, 2 lata - budowa obiektu, 20 lat - utrzymanie infrastruktury przez partnera prywatnego). Okres ten będzie liczony od momentu zawarcia umowy z partnerem prywatnym. Wynagrodzeniem dla niego będzie tzw. opłata za dostępność, którą będzie ponosił ZIKiT.

Co istotne, przez cały okres trwania umowy torowisko będzie własnością gminy.