W niedzielę, 13 października, odbędą się wybory do Sejmu i Senatu RP. Lokale wyborcze w Krakowie będą czynne w godz. 7.00–21.00.

Prawo udziału w głosowaniu w Krakowie ma obywatel polski, który:

  • najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat,
  • nie został pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,
  • nie został ubezwłasnowolniony prawomocnym orzeczeniem sądu,
  • nie został pozbawiony praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu.

Każdy wyborca jest wpisywany do spisu wyborców. Można być wpisanym tylko do jednego spisu wyborców. Wpisu do rejestru wyborców wyborca dokonuje na stałe. Oznacza to, że wykreślenie z tego rejestru następuje na wniosek wyborcy, lub z chwilą zgłoszenia zameldowania na pobyt stały pod nowym adresem zamieszkania.

Wyborca czasowo przebywający w Krakowie w dniu wyborów może wziąć udział w głosowaniu w Krakowie jeżeli pobierze ze swojego urzędu gminy zaświadczenie potwierdzające uprawnienie do głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Zaświadczenie takie, opatrzone hologramem, uprawnia do oddania głosu w dowolnej obwodowej komisji wyborczej utworzonej na terenie kraju jak i poza jego granicami. Jeżeli wyborca w dniu wyborów będzie czasowo przebywał na terenie Krakowa a nie pobrał zaświadczenia o prawie do głosowania w swojej gminie może złożyć wniosek o dopisanie się do spisu wyborców Krakowa. Wniosek składa się w Urzędzie Miasta Krakowa do 8 października 2019 r. Do 20 września przyjęto łącznie 1745 wniosków o dopisanie do spisu wyborców (w tym 1334 za pośrednictwem platformy ePUAP).  

Wnioski o dopisanie do spisu należy składać w godz. 7.40-15.30: 

  • dla mieszkańców dzielnic I—VII: Centrum Administracyjne, al. Powstania Warszawskiego 10, stanowiska nr 60-61,
  • dla mieszkańców dzielnic VIII—XIII: ul. Wielicka 28a, I piętro, stanowiska nr 7-8,
  • dla mieszkańców dzielnic XIV—XVIII: os. Zgody 2, parter, stanowisko nr 17.

Wyborca, który zamierza zmienić miejsce pobytu przed dniem wyborów może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. Z zaświadczeniem takim można głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim. Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania składają wyborcy, którzy będą ujęci w spisie wyborców w Krakowie do 11 października 2019 r. Do tej pory (stan na 20 września) wydano łącznie 832 zaświadczenia o prawie do głosowania.

Wnioski o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania należy złożyć w Wydziale Spraw Administracyjnych Urzędu Miasta Krakowa w godz. 7.40-15.30:

  • dla mieszkańców dzielnic I—VII: Centrum Administracyjne, al. Powstania Warszawskiego 10, stanowiska nr 60-61,
  • dla mieszkańców dzielnic VIII—XIII: ul. Wielicka 28a, I piętro, stanowiska nr 7-8,
  • dla mieszkańców dzielnic XIV—XVII: os. Zgody 2, parter, stanowisko nr 17.

Wyborcy z niepełnosprawnościami

Wyborca z niepełnosprawnościami może głosować osobiście w lokalu wyborczym w obwodzie głosowania właściwym dla jego miejsca zamieszkania. Może także głosować w wybranym przez siebie lokalu wyborczym, dostosowanym do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W tym celu powinien on złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania. Wniosek należy złożyć w Wydziale Spraw Administracyjnych Urzędu Miasta Krakowa do 11 października 2019 r.

Wyborca z niepełnosprawnościami może także głosować przy użyciu nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille'a. W dniu wyborów obwodowa komisja wyborcza wraz z kartą do głosowania wyda wyborcy z niepełnosprawnościami, na jego prośbę, nakładkę na tę kartę. Po oddaniu głosu wyborca obowiązany jest zwrócić komisji obwodowej nakładkę na kartę.

Osoby z niepełnosprawnościami i starsze, mające trudności w poruszaniu się, będą mogły skorzystać z bezpłatnego transportu do i z obwodowych komisji wyborczych.

Zapisy będą przyjmowane od poniedziałku, 7 października do piątku, 11 października w godzinach od 8.00 do 15.00 oraz w dniu wyborów, 13 października w godzinach od 7.00 do 21.00 pod numerami telefonów: 12 616 5283, 12 616 5278.

Szczegółowe informacje o wyborach w Krakowie znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem www.bip.krakow.pl w zakładce Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019. Informacje można także uzyskać pod numerem telefonu – 12 616 1462.