Inwestor zaprzestał robót budowlanych na os. Teatralnym 19 w Krakowie – ustalił Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego UMK.

Kontrola, którą w czwartek, 12 lipca odbył Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego UMK w Krakowie wykazała, że inwestor zaprzestał robót budowlanych na terenie inwestycji na os. Teatralnym 19. Roboty zostały więc przerwane a inwestor może jedynie podjąć czynności zabezpieczające teren budowy.

22 czerwca Wydział Architektury i Urbanistyki UMK w wyniku czynności kontrolnych przeprowadzonych przez pracowników PINB - wszczął postępowanie w sprawie wygaśnięcia decyzji o pozwoleniu na rozbudowę i nadbudowę na os. Teatralnym 19.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wygaśnięcia decyzji o pozwoleniu na budowę zostało wysłane do inwestora pocztą, której ten nie odbierał. Stąd, zgodnie z przepisami k.p.a. Urząd musiał oczekiwać do momentu, aż upłynie 14-dniowy termin od dnia wysłania korespondencji, aby uznać decyzję za skutecznie doręczoną. Termin ten upłynął w czwartek, 12 lipca. Wcześniejsze próby osobistego doręczenia inwestorowi powyższej decyzji, podjęte przez Urząd nie powiodły się.

6 lipca w piątek Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu zdecydował o postawieniu przy ul. Bolesława Czuchajowskiego znaku drogowego: „zakaz wjazdu pojazdów o masie powyżej 3,5 tony”, co w praktyce uniemożliwiło wjazd na teren inwestycji dużych pojazdów budowy.